1. ΠΡΟΟΙΜΙO

1.1. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης ιστοσελίδας αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, που δημιουργήθηκε από και ανήκει στην εταιρεία UIN ΕΠΕ που εδρεύει στον Πειραιά (2ας Μεραρχίας, αρ. 11), (εφεξής η «Εταιρεία»)
1.2. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης.
1.3. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας (εφεξής οι «Χρήστες»), δηλαδή (α) τους απλούς χρήστες (εφεξής οι «Επισκέπτες»), οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και δυνατότητα να συμμετέχουν στις διάφορες περιοχές συζητήσεων (fora) και σε διαγωνισμούς, και (β) τους εγγεγραμμένους χρήστες (εφεξής οι «Εγγεγραμμένοι Χρήστες»), οι οποίοι έχοντας συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name), διατηρούν τις δυνατότητες που έχουν οι Επισκέπτες και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενημερωτικά newsletters σχετικά με τις δράσεις και ενέργειες της εταιρείας και των περιεχομένων της ιστοσελίδας.
1.4. Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Ωστόσο οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες της Εταιρείας ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, κείμενα, αρχεία ήχου και αρχεία οπτικοακουστικών έργων (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας παρέχεται «ως έχει» προς δική σας πληροφόρηση και για προσωπική χρήση. Το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση για ιδιωτική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης και χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ούτε από τους Χρήστες ούτε από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.1. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο ενδεχομένως αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι Χρήστες στις σελίδες των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η επίσκεψη στις προσωπικές αυτές σελίδες γίνεται με ευθύνη του Χρήστη οι οποίοι και ευθύνονται πλήρως για αυτό έναντι της Εταιρείας και παντός τρίτου.
3.2. Η Εταιρεία δεν προβάλει καμία αξίωση πνευματικής ιδιοκτησίας επί φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, κείμενων, αρχείων ήχου και αρχείων οπτικοακουστικών έργων, απόψεων, πληροφοριών, δεδομένων, τα οποία οι Χρήστες υποβάλλουν, ανεβάζουν (upload), κάνουν με κάθε τρόπο προσιτά στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (εφεξής το «Περιεχόμενο Χρήστη»). Μετά τις ως άνω ενέργειες οι Χρήστες διατηρούν όλα τα δικαιώματα που τυχόν έχουν επί του Περιεχομένου Χρήστη, υποκείμενα όμως στους παρόντες Όρους Χρήσης. Έτσι, προβαίνοντας στις ενέργειες ανωτέρω, οι Χρήστες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να αποσύρει, καθώς και να κάνει προσιτό στο κοινό το Περιεχόμενο Χρήστη μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων χωρίς καμία εξαίρεση και όλων των υπηρεσιών ή εφαρμογών που θα συνδέονται με την ιστοσελίδα.
3.3. Τα ως άνω δικαιώματα που μεταβιβάζουν οι Χρήστες στην Εταιρεία επί των κειμένων, σχολίων και του εν γένει Περιεχομένου Χρηστών, έχουν αόριστη διάρκεια και δεν ανακαλούνται από τους Χρήστες. Παράλληλα, οι Χρήστες δε δύνανται να αξιώσουν από την Εταιρεία να αποσύρει το Περιεχόμενο Χρηστών από τρίτες υπηρεσίες που συνδέονται με η ιστοσελίδα με αποτέλεσμα να είναι πάντα δυνατή η εμφάνιση του Περιεχομένου Χρηστών σε τρίτες υπηρεσίες. Οι Χρήστες ωστόσο δύνανται να μεταβιβάσουν τα εν λόγω δικαιώματα και σε οποιονδήποτε τρίτο πέρα από την Εταιρεία. Επιπλέον τα δικαιώματα αυτά είναι απαλλαγμένα από κάθε υποχρέωση καταβολής αμοιβής. Ως εκ τούτου, η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να καταβάλλει αμοιβή στον εκάστοτε Χρήστη ή σε οποιονδήποτε τρίτο αξιώνει δικαιώματα επί του Γραπτού Περιεχομένου. Επιπλέον, η εταιρεία έχει τη ρητή συναίνεση του Χρήστη να τα μεταβιβάσει ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο με τους ίδιους όρους. Παράλληλα οι Χρήστες μεταβιβάζουν τα ως άνω δικαιώματα σε κάθε έναν από τους υπόλοιπους Χρήστες, οι οποίοι μπορούν να τα ασκήσουν σύμφωνα και με τις λειτουργικές δυνατότητες που τους παρέχει η ιστοσελίδα και μόνο για ιδιωτική χρήση. Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι κάθε άποψη, σχόλιο, κείμενο, πληροφορία και γενικότερα Περιεχόμενο Χρήστη εκφράζει αποκλειστικά τις σκέψεις, τις απόψεις και την αισθητική του Χρήστη και σε καμία περίπτωση τον ίδιο την Εταιρεία, η οποία και αποποιείται ολικά οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα απορρέει από το Περιεχόμενο Χρήστη ρητώς επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της σε περίπτωση που υπάρξει περίπτωση αξίωσης τέτοιου.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

4.1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι (α) δεν θα προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων (αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και δε θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, (β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, (δ) δε θα δημοσιεύσουν υλικό που θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, και (ε) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο την Εταιρεία. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει Περιεχόμενο Χρήστη, το οποίο κατά την κρίση της παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί το Περιεχόμενο Χρήστη και δεν αναλαμβάνει καμία ρητή υποχρέωση τροποποίησης ή αφαίρεσης Γραπτού Περιεχομένου που προσκρούει στα παραπάνω. Σε αυτήν την περίπτωση ο μόνος υπεύθυνος έναντι του οποιοδήποτε τρίτου για το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλει ή ανεβάζει ση ιστοσελίδα ή για κάθε πληροφορία, δεδομένο και υλικό που μεταδίδει σε άλλους Χρήστες ή τρίτους είναι ο εκάστοτε Χρήστης. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον οι Χρήστες αντιληφθούν κάποια από τις ενέργειες που αναφέρονται συνολικά στο άρθρο 4 των παρόντων Όρων Χρήσης, οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Εταιρεία.
4.2. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
4.3. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες.
4.4. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
4.5. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της ιστοσελίδας ή συνδεδεμένης με αυτή ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.
4.6. Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με την ιστοσελίδα και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο Χρηστών. Οι Χρήστες διατηρούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν ενσωματώνονται στα μηνύματά τους κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παραπάνω.
4.7. Ιδιαίτερα για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες από τους οποίους θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία (όνομα, επίθετο, φύλλο, email, τηλέφωνο, άθλημα, ημερομηνία γέννησης, κατηγορίες αθλημάτων, αθλητικές διακρίσεις, χορηγοί, εξοπλισμός) αυτοί δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς πως αν ο Εγγεγραμμένος Χρήστης επιθυμεί να κοινοποιηθούν τα στοιχεία του για την δημιουργία δημοσίου προφίλ στον ιστότοπο κατά την διαδικασία εγγραφής του, τα στοιχεία που θα κοινοποιηθούν είναι: (1) όνομα, (2) επώνυμο, (3) άθλημα, (4) ημερομηνία γέννησης, (5) κατηγορίες αθλημάτων, (6) αθλητικές διακρίσεις, (7) χορηγοί, (8) εξοπλισμός ενώ τα στοιχεία (1) email, (2) τηλέφωνο, δεν πρόκειται να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο. Αν ο Εγγεγραμμένος Χρήστης δεν επιθυμεί την δημιουργία προφίλ του στον ιστότοπο, τότε η Εταιρεία δηλώνει ρητώς πως δεν πρόκειται να γνωστοποιήσει στοιχεία εγγραφής του σε οποιονδήποτε τρίτο.
4.8. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι οι ιδέες και απόψεις που εκφράζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδέες και απόψεις των Χρηστών που τις εκφράζουν, οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι της Εταιρείας και έναντι παντός τρίτου και καμία σχέση δεν έχει η Εταιρεία με αυτές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και κάθε τρίτης υπηρεσίας συνδεδεμένης με αυτό και επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της, προκειμένου να αποζημιωθεί για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, η Εταιρεία δύναται να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών (όνομα, επώνυμο, φύλλο, email, τηλέφωνο, άθλημα, ημερομηνία γέννησης, κατηγορίες αθλημάτων, αθλητικές διακρίσεις, χορηγοί, εξοπλισμός) για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, δεν κοινοποιεί, δεν γνωστοποιεί και δεν διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των Χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 4.7. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και συναινούν στη δημιουργία του αρχείου και στη συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ των στοιχείων αυτών.
5.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών από τα οποία δεν προσδιορίζονται οι Χρήστες [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ)] ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Επιπλέον με την ως άνω τεχνολογία η Εταιρεία δύναται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας. Ο Χρήστης δύναται τεχνολογικά να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να προειδοποιείται για τη χρήση cookies και να επιτρέπει ή όχι τη χρήση αυτών. Σε περίπτωση που κάνει την εν λόγω ρύθμιση και επιλέξει να μην αποδεχτεί τη χρήση των cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μη μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
5.3. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ότι άλλοι Χρήστες ή τρίτοι μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί τους ή να αφήσουν σχετικά σχόλια στην ιστοσελίδα. Ειδικότερα οι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ανεβάσουν στην ιστοσελίδα θα μπορεί να γίνει προσιτό σε άλλους Χρήστες και σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και να διανεμηθεί περαιτέρω από το Διαδίκτυο και άλλα πολυμέσα. Παράλληλα οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία τους προσωπικά και μη μπορεί να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, η οποία δεν εγγυάται κατά πόσο είναι δυνατόν να γίνει γνωστή η ταυτότητά του Χρήστη χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν μπορεί να ελέγξει.
5.4. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που παρέχουν οι Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθ. 11 (Δικαίωμα ενημέρωσης), αρθ.12 (Δικαίωμα Πρόσβασης) και αρθ.13 (Δικαίωμα Αντίρρησης) του Ν.2472/1997 απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση getonboard@wbsf.gr
5.5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει, να συλλέγει και να εκμεταλλεύεται τα στοιχεία των ψηφοφοριών, ερευνών, συζητήσεων και διαγωνισμών, τα οποία μαζί με τα πορίσματα των ως άνω ενεργειών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
5.6. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

6.1. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε όλους τους Χρήστες, ανεξαρτήτως ηλικίας.
6.2. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν ποινικά αδικήματα και διώκονται σύμφωνα με το Νόμο. Εάν διαπιστωθεί η χρήση ή πρόσθεση παράνομου περιεχομένου στην ιστοσελίδα από Χρήστη, η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη αυτού στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

7. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

7.1. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες ενδεχομένως παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στα αντίστοιχα web sites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
7.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία ενδεχομένως παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ, ΕΝΝΟΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΡΥΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Η ΟΧΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: (Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, (Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Η ΗΘΙΚΗ) ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Δ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ, ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Ε) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (ΣΤ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΟΙΝΗ Η ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ AΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
10.2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

11.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματά του χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.
11.2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.
11.3. Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.
11.4. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
11.5. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.